niceangeles Journal

خانواده مسیح علی نژاد در برنامه بدون تعارف: اعتراف، بازجویی یا تهدید؟

 

پخش مصاحبه با دو تن از اعضای خانواده مسیح علی نژاد، یکی از فعالین حقوق زنان و کمپین مبارزه با حجاب اجباری از برنامه بدون تعارف در صدا و سیما ،‌ واکنش های بسیاری را در شبکه های اجتماعی با خود به همراه داشت. بسیاری آن را نمایشی، اجباری و حتی شکلی از گروگان گیری دانستند. تهیه و پخش چنین برنامه هایی در شرایطی که اعتراض و نارضایتی به اجباری بودن حجاب ، علنی و گسترده تر می شود، حامل چه پیامی است؟ با چه هدف و پشتوانه ای انجام می شود و آیا تاثیر ی هم داشته است؟ در گفت و گو با؛ شادی امین، حسین رسام، فریبا داوودی مهاجر و پروانه حسینی.